İŞLEME - PAKETLEME

ORGANİK ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ, AMBALAJLANMASI, ETİKETLENMESİ, DEPOLANMASI, TAŞINMASI VE PAZARLANMASI KURALLARI AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR

 
A) ORGANİK ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ VE AMBALAJLANMASI (Organik Tarım Yönetmeliği Madde 28)
Organik ürünlerin işlenmesi ve ambalajlanmasında (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri ile birlikte aşağıdaki kurallara uyulur.
a) İşlenmiş yem veya gıda üreten müteşebbisler veya fason işleyiciler kritik işleme basamaklarının sistematik tanımlanmasına dayanan uygun prosedürler oluşturur ve bunları güncellerler. Prosedürlerin uygulanması işlenmiş ürünlerin organik üretim kurallarına uygunluğunu her zaman garanti etmelidir.
b) Müteşebbis veya fason işleyiciler organik ürünün işlenmesi esnasında, Organik Tarım Yönetmeliğine uygun olmayan ürünlerle karışma ya da bulaşmasını önleyecek ve ürünün organik niteliğini koruyacak gerekli tedbirleri alır ve TUSCERT’e bildirerek güncel kayıtlı tüm işlemlere ve işlenmiş miktarlara erişimini sağlar.
c) Müteşebbis, organik olmayan ürünleri işlemesi veya depolaması halinde, tüm işlem tamamlanıncaya kadar faaliyetlerini ayrı yerde veya ayrı zamanda gerçekleştirir. İzin verilmeyen maddeler veya ürünlerle bulaşma riskinden kaçınmak için koruyucu önlemler alır. Uygun hijyen tedbirleri uygulayarak, bunların etkinliğini izler ve kayıt altına alır.
ç) Müteşebbis organik olmayan ürünlerle olası karışma ve değişmelere karşı gerekli önlemleri alması ve organik ürünlerin tanımlanmasını sağlaması halinde, organik ve organik olmayan ürünleri aynı zamanda depolayabilir. Müteşebbis ürünlerin hasat günleri, saatleri, devreleri ve kabul tarih ve zaman bilgilerine ait kayıtları tutar ve TUSCERT’e verir.
d) Gıda ve yem işlemesinde kullanılan katkı maddeleri, işlem yardımcıları, diğer maddeler ve bileşenler ile tütsüleme gibi işleme uygulamaları iyi üretim uygulamaları prensiplerine uygun olmalıdır.
e) Şarap dışındaki organik ürünlerin işlenmesinde; Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-8’inde belirtilen İşlenmiş Organik Gıdaların, Mayaların ve Maya Ürünlerinin Üretilmesinde Kullanılacak Maddeler ve Ürünler, normalde gıdaların işlenmesinde kullanılan mikroorganizma ve enzim preparatları, doğal aromalı maddeler ve preparatları, içme suyu ve tuz, et ve yumurta damgalarının renkleri, yasal izin verilen mineraller, vitaminler ve aminoasitler kullanılır.
f) Organik gıda yemin ya da ham maddelerin işlenmesinde iyonlaştırıcı radyasyon kullanımı yasaktır.
g) Organik ürün, genetik yapısı değiştirilmiş organizma veya bu organizmalardan elde edilen ürünler kullanılmadan üretilir.
ğ) Ürünün gerçek doğası hakkında yanlış anlamalara yol açmayan işleme metotları ve ekstraksiyon yöntemleri kullanılır. Organik gıdalar tercihen biyolojik, mekanik ve fiziksel metotlar kullanarak işlenir.
h) Organik tarım metoduyla üretilen bitkisel, hayvansal ve su ürünleri ile organik hammadde, yarı mamul veya mamul madde halinde ambalajlanırken organik ürün niteliği bozulmamalıdır.
(2) (Ek:RG-14/8/2012-28384) Organik ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan tüm madde ve malzemelerde 29/12/2011 tarihli ve 28157 (3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
B- ORGANİK VE GEÇİŞ SÜRECİ ÜRÜNLERİNİN ETİKETLENMESİ (Organik Tarım Yönetmeliği Madde 29)
(Değişik paragraf:RG-14/8/2012-28384) Organik ve geçiş süreci ürünlerinin etiketlenmesinde 29/12/2011 tarihli ve 28157 (3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği hükümleri ile Bakanlığın ilgili mevzuatında yer alan hükümlerle birlikte aşağıdaki kurallara uyulur:
a) Bitkisel kaynaklı geçiş süreci ürünlerinin etiketlenmesi: Bitkisel kaynaklı geçiş sürecindeki ürünlerin Organik Tarım Geçiş Süreci Ürünü ibaresini taşıyabilmesi için:
1) Organik tarıma geçiş tarihinden itibaren minimum on iki aylık bir geçiş sürecine uyulmuş olmalıdır.
2) Etiket üzerinde ürünün, Organik Tarım Geçiş Süreci Ürünüdür cümlesinde, “organik” ibaresi, “geçiş süreci” ibaresiyle aynı renk, punto ve yazım tarzında olmalıdır. Geçiş süreci ürünlerinde organik ürün logosu kullanılmaz.
3) Nihai ürün içeriğinde yalnızca bir tane tarımsal kaynaklı ürün bulunmalıdır.
4)(Değişik:RG-22/7/2015-29422) TUSCERT’in adı, logosu, kod numarası ile müteşebbis veya ürün sertifika numarası bulunmalıdır.
b) Organik ürünün etiketlenmesi:
1) (Değişik:RG-10/1/2018-30297) Ürünün kime ait olduğu belirtilir.
2) Yurt içinde üretilerek pazarlanan organik ürünlerin üzerinde, Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-10’unda belirtilen organik ürün logosu kullanılır.
3) (Değişik:RG-15/2/2014-28914)(3) TUSCERT’in adı, logosu, kod numarası ile müteşebbis veya ürün sertifika numarası bulunur.
4) (Değişik:RG-10/1/2018-30297)  Ürün etiketinde “Organik” ibaresi yer alır.
5) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre üretilmeyen ürün etiketinde, Organik Tarım Yönetmeliğine uygun üretildiği, hazırlandığı, işlendiği, ambalajlandığı, depolandığı ima ve beyan edilemez. Organik olmayan ürünler etiket ve ambalaj tasarımıyla, organik ürün etiket ve ambalaj tasarımını çağrıştıracak nitelikte ve benzerlikte olamaz. Böyle ürünler için organik tarımsal ürün olarak marka, patent ve tescil alınamaz. Organik olmayan ürünler için, tüketicide organik ürün izlenimi oluşturacak, haksız rekabete neden olacak, bio, biyo, eco, eko, org (Değişik ibare:RG-22/7/2015-29422)  kelimeleri ön ek, son ek veya tek başınakullanılamaz. İthal ürünler için de bu hükümler geçerlidir.
6) (Ek:RG-10/1/2018-30297) Organik Tarım Yönetmeliğine uygun olarak üretildiği, ithal edilen ürünlerde ise bu Yönetmeliğe uygunluğunun kontrol edilerek yeniden sertifikalandırıldığı belirtilir.
c) Ürünlerin organik ürün olarak etiketlenme kuralları:
1) Ürünün Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilmesi halinde,
2) İşlenmiş ürünlerde, aşağıda belirtilen koşulların sağlanması halinde;
Ürün içerisinde bulunan tarımsal orijinli ürün veya türevlerinin en az % 95’i Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre üretilmiş olmalıdır.
(Ek: RG-24/5/2013-28656)(2) Maya ve maya ürünleri tarımsal kaynaklı içerikler olarak hesap edilir.
Bir ürünün temel olarak tarımsal menşeli içeriklerden üretilmiş olup olmadığının tespitinde, eklenmiş su ve tuz dikkate alınmamalıdır.
Ağırlığının % 95 inin organik olması koşulu ile Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-8’inin 1 inci bölümünde verilen kod numarası sütununun üstünde (*) ile işaretli gıda katkıları tarımsal kökenli gıda girdileri olarak hesaplamalara katılır. Konvansiyonel ürünlerin üretiminde organik tarım metoduyla üretilen ürün kullanılması halinde “% X” oranlarıyla birlikte “Organik Tarım Metoduyla Üretilmiştir” şeklinde ifade edilir ve bu ifade, içindekiler kısmında yer alan diğer maddeler ile aynı renk, punto ve yazım tarzında olur. Bu ürünlerde organik ürün logosu kullanılmaz.
Şarap üretiminde organik üzüm kullanıldığında şarap etiketinde “Organik Üzümden İmal Edilen Şarap” ifadesi yer alır. Bu ürünlerde organik ürün logosu kullanılmaz.
Ürün içeriğinde bulunan organik olarak üretilmeyen tarımsal kaynaklı diğer maddeler Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-9’unun 1 inci bölümünde yer almış olmalıdır.
Ürün, tarımsal kaynaklı olmayan gıda maddelerini kullanmayı gerektiriyorsa yalnızca Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-8’inin 1 inci bölümünde listelenen taşıyıcılar dahil gıda katkılarını içerir.
Tarımsal orijinli ürün veya türevlerinin işlem görmesi gerekiyorsa Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-8’in 2 nci bölümünde listelenen ürünlerle işlem görmüş olması gereklidir.
Organik bir bileşen, aynı bileşenin organik olmayan formu ya da geçiş sürecinden geleni ile bir arada bulunmaz.
3) (Ek: RG-24/5/2013-28656)(2) Organik ürün etiketiyle satılacak yemlerde bulunan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm bileşenler Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre üretilir ve ürünün kuru maddesinin en az %95’i organik içerikten oluşur.
4) (Ek: RG-24/5/2013-28656)(2) Farklı oranlarda organik tarım metodundan gelen yem maddeleri ve/veya organik tarımda geçiş sürecindeki yem maddeleri ve/veya Organik Tarım Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde izin verilmiş girdiler içeren işlenmiş yem maddeleri Organik Tarım Yönetmeliğine uygun olarak organik üretimde kullanılabilir şeklinde etiketlenebilir.
ç) Organik ürün etiketinde yer alması zorunlu beyanlar:
1) (Değişik: RG-24/5/2013-28656)(2) Hazır ambalajlı gıdanın ve yemin etiketinde, Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-10’unda belirtilen organik ürün logosu ve Bakanlıkça TUSCERT’e verilen kod numarası bulunur.
2) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre üretilmeyen ve yeniden sertifikalandırılması yapılmayan ithal ürünlerde ek-10’da belirtilen organik ürün logosu kullanılmaz.
3) Tarımsal ham maddelerin bir kısmı Türkiye içinde ve bir kısmı da diğer ülkelerde Kanun kapsamında üretilmişse; ürün etiketinde hammaddenin menşei olan ülke belirtilmek şartıyla Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-10’unda belirtilen organik ürün logosu kullanılır.
4) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Tarımsal hammaddenin tamamının başka bir ülkede Kanun kapsamında üretilmiş ve sertifikalandırılmış olması ve Türkiye’de mamul ürün haline getirilmesi durumunda Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-10’unda belirtilen organik ürün logosu kullanılır.
C- ORGANİK ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI (Organik Tarım Yönetmeliği Madde 30)
(Değişik paragraf:RG-14/8/2012-28384) Organik Tarım Yönetmeliğinde yer alan organik ürünlerin depolanmasında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 (3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi hükümlerine uyulur. Organik ürünlerin depolanması ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirtilmiştir.
a) Organik ürünlerin, depolama alanları, ürünlerin tanınmasına imkân verecek ve Organik Tarım Yönetmeliğiçe uygun bulunmayan başka ürünlerle, maddelerle karışmaya ya da bulaşmaya meydan vermeyecek ve parti numaralarının tanımlanmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. Organik ürünlerin depolandığı alanlarda kullanılan yalıtım malzemeleri ve soğutma ile ilgili ekipmanlar bu amaç gözetilerek seçilir. İşleme öncesi ve sonrası organik ürünler organik olmayan ürünlerden ayrı bir yerde veya zamanda depolanır.
b) Ayrı olarak depolamanın mümkün olmadığı durumlarda müteşebbis organik ürünlerle konvansiyonel ürünlerin karışmasını engelleyecek tedbirler alır. Müteşebbislerin organik olmayan ve organik ürünlerle çalışması durumunda ve depolama tesislerinde diğer tarımsal ürünler ve gıda maddelerini depolamaları durumunda:
1) Organik tarımsal ürünler, organik olmayan diğer tarımsal ürünler ve/veya gıda maddelerinden ayrı olarak muhafaza edilir.
2) Organik olmayan ürünlerle karışma veya değişmeyi önleyecek ve tanımlamayı sağlayacak her türlü önlem alınır.
3) Organik ürün depolaması öncesinde uygun temizlik önlemleri alınır, bunların etkinliği kontrol edilerek, kayıtları müteşebbis tarafından tutulur.
c) Organik ürünlerin depolanması sırasında ürünün organik özelliğini kaybettirecek ilaç ve ilaçlama yöntemi kullanılmaz.
ç) Organik ürünlerin depolanmasında ürünün organik özelliğini kaybettirecek malzeme ve maddeler kullanılmaz ve doğal olmayan uygulamalar yapılmaz.
d) Müteşebbis tarafından depolama koşulları ile depolanan organik ürünün giriş ve çıkış miktarları ve tarihine ilişkin kayıtlar düzenli olarak tutulur. Müteşebbis tarafından imzalanan bu kayıtlar TUSCERT’e onaylatılır ve çizelgenin bir nüshası müteşebbis tarafından, diğer nüshası TUSCERT tarafından saklanır.
e) Organik bitkisel ve hayvansal üretim birimlerinde Organik Tarım Yönetmeliğinde izin verilmeyen girdilerin depolanması yasaktır.
D- ORGANİK ÜRÜNLERİN TAŞINMASI (Organik Tarım Yönetmeliği Madde 31)
(Değişik paragraf:RG-24/5/2013-28656) Organik Tarım Yönetmeliğinde yer alan organik ürünlerin taşınmasında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi hükümlerine uyulur. Organik ürünlerin taşınması ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirtilmiştir.
a) Müteşebbisler organik ürünlerini toptancılar ve perakendeciler dâhil diğer ünitelere ancak uygun ambalajlar ve araçlarla, içeriğinde herhangi bir bozulma olmayacak, ambalaj ve etiketine zarar gelmeyecek şekilde kapalı olarak ve Organik Tarım Yönetmeliğinde belirtilen aşağıdaki ibareler bulunacak şekilde taşınmasını sağlamalıdır.
1) İşletenin adı ve adresi, farklı durumlarda ürün sahibi veya satıcısı,
2) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Ürünün organik olduğunun açıkça yazıldığı fatura veya sevk irsaliyesi,
3) TUSCERT’in ismi ve kod numarası,
4) Organik ürünlerin taşınmasında tam bir kontrol yapmak amacıyla TUSCERT tarafından ihtiyaç duyulan bilgiler ürünle birlikte taşınır. Nakliyeye ait bilgiler, yazılı doküman ile belgelenir. Hesaplar, giren ve çıkan ürün arasındaki dengeyi gösterir.
b) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Organik Tarım Yönetmeliği Ek-11’in birinci ve ikinci bölümünde yer alan Müteşebbis veya Ürün Sertifikası bulunur.
c) Aşağıda belirtilen durumlarda paketlerin, nakliye araçlarının kapatılmasına gerek yoktur.
1) Organik kontrol sistemine tabi olan müteşebbisler arasındaki doğrudan taşımada,
2) Gerekli bilgileri içeren dokümanın ürünle birlikte olması durumunda,
3) Taşıyıcı ve alıcı müteşebbislerin ikisinin de TUSCERT’in kontrolüne açık olan taşıma işlemleriyle ilgili yazılı kayıtları tutması durumunda.
ç) Ürünlerin diğer işletmeler ya da birimlerden kabulü sırasında ürünü kabul eden kişi gerek gördüğü durumlarda paketin kapanışı ya da ambalajının, ayrıca etiketin Organik Tarım Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine uygunluğunu inceler. Etiket bilgileri ile ürünün beraberinde gelen diğer dokümanların birbirine uyumunu kontrol ettikten sonra karşılaştırmanın sonucunu kayıtlarına ekler.
d) Organik yem ve yem hammaddelerinin taşınmasında konvansiyonel yem ve yem hammaddeleri ile karışmasını önleyecek tedbirler alınır ve bunlarla ilgili yazılı kayıtlar müteşebbis tarafından tutulur.
 
E- ORGANİK ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI (Organik Tarım Yönetmeliği Madde 32)
Organik ürünlerin pazarlanması kuralları aşağıda belirtilmiştir.
a) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerince üretilmiş ve Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-11’inin ikinci bölümünde yer alan ürün sertifikasına sahip olan organik hammadde ve/veya işlenmiş organik ürünler organik ürün olarak pazarlanır.
b) İşlenmemiş ürünlerde ürünlere toptan ürün sertifikası verilir. Her bir satışta satış miktarı ürün sertifika suretine müteşebbis tarafından derkenar düşümü yapılır ve imza altına alınır. Ayrıca bu satış miktarı 7 gün içinde TUSCERT’e bildirilir. TUSCERT tarafından stok takibi yapılır.
c) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) İşlenmiş ürünlerde ürün sertifikası düzenlenir. İşlenmiş ürünlerde ürün el değiştirdiğinde yeni bir işleme tabi tutulmuyorsa ve etiket bilgileri değişmiyorsa tekrar sertifika düzenlenmez. Depolama, toptan pazarlama ve dağıtım yapan müteşebbislerin toptancıya ve perakendeciye satışlarında ürüne, mevcut ürün sertifikasının müteşebbis tarafından onaylı fotokopisi ile birlikte fatura ve sevk irsaliyesi eşlik eder. Ürün sertifikasının onaylı fotokopisi üzerine müteşebbis tarafından yapılan satış belgelerinin numarası yazılır ve onaylanır. Bu satış miktarı onbeş gün içinde TUSCERT’e bildirilir. TUSCERT tarafından stok takibi yapılır.
ç) Organik ürünler, organik ürün olduğu açıkça belirtilerek satılır. Organik ürünlerin, konvansiyonel ürün ile karışmaması ve organik niteliğinin korunması organik ürün satışı yapan müteşebbisin yükümlülüğündedir.
d) Aracılık hizmeti veren, ürünleri direkt olarak nihai tüketici ya da kullanıcıya transfer eden gerçek ya da tüzel kişiler ithalat yapmamaları, üretim, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplama, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama ve taşıma işlemlerini yapmamaları koşulu ile TUSCERT ile sözleşme yapmak zorunda değildir.
e) İthalat veya ihracat yapmak isteyen müteşebbis, Altındağal mevzuat hükümleri gereğince tamamlamakla yükümlü olduğu diğer belgelerle birlikte Bakanlığın ilgili birimine başvurur.
f) Organik ürünlerin ihracatı, Dış Ticaret Müsteşarlığının İhracatı Kayda Bağlı Ürünler Listesinde yer alan ürünler için yapılan işlemlere tabidir. Bu nedenle; müteşebbisler, ihracat dokümanlarının bir örneğini bağlı bulunduğu İhracatçı Birliğine verir. Ege İhracatçı Birlikleri ihracatçı bildirimleri ve ihracat verilerini yılsonunda Bakanlığa bildirir. Bakanlığın talep etmesi halinde muhtelif zamanlarda da ihtiyaç duyulan verileri Bakanlığa bildirir.
g) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) İthal ürünlerin TUSCERT tarafından Kanun ve Organik Tarım Yönetmeliğine uygunluğunun kabul edilmesi halinde yeniden sertifikalandırılması yapılır.
ğ) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) İthalatçı ithalat halinde, TUSCERT tarafından istenilen belgeleri eksiksiz olarak verir. TUSCERT tarafından yeniden sertifikalandırma yapmak amacıyla aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir. Bunlar:
1) İthalatçının ithalat faaliyetleri; ithalatçının adı, adresi, ürünün geldiği ülke, ürünlerin ülkeye giriş noktası ve ithal edilen ürünlerin depolanmasında kullanılacak binaların uygunluğuyla ilgili detaylı açıklama belgeleri,
2) Karşı ülkeden alınan ürünün etiketi ve içeriğine dair bütün bilgilerin aslı veya noter onaylı tercümeleri,
3) İthalat işleminin nasıl gerçekleşeceğini ve ihlal durumunda alınacak ihtiyati tedbirleri içeren belgeler,
4) İthalatçı tarafından kullanılacak herhangi bir deponun diğer ülkede bulunması durumunda, karşı ülkenin TUSCERT tarafından kontrole açık olacağını belirten belgeler,
5) İlgili partinin miktarı, orijini ve yapısı, kontrol mekanizmasının detayları, üretim, işleme, ambalajlama, depolama, nakliye işlemlerinin detayları, alıcıları, sertifikaları, ürüne ilişkin yıllık kontrol raporları.
h) (Ek:RG-10/1/2018-30297) Vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan organik ürünler için müstahsil makbuzu düzenlenir.
(2) TUSCERT tarafından gerek duyulması halinde yukarıdaki bilgi ve belgelere ek olarak bilgi ve belgeler istenebilir. Tüm bilgi ve belgeler, Bakanlık denetimlerinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.
 

Hacıbayram Mah. İstanbul Cad. 10/13

 Altındağ/ANKARA

0 312 384 52 47

0 532 427 48 75

info@tuscert.com